Kajakowe Meandry Logo


1 Uczestnik spływu kajakowego zobowiązany jest przestrzegać niniejszych postanowień warunków uczestnictwa i poleceń organizatora oraz obowiązujących przepisów prawa.

2 Sprzęt pływający wypożyczany jest osobie pełnoletniej legitymującej się dowodem tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

3 Przy wypożyczaniu sprzętu zawarta jest umowa wynajmu kajaków.

4 Wypożyczenie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem podanym w załączniku.

5 Wypożyczający bierze pełną odpowiedzialność materialną za wynajęty sprzęt z chwilą podpisania umowy i ustala jednoosobowe kierownictwo.

6 Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie się uczestników spływu kajakowego oraz wyrządzone szkody jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób, mienia i zobowiązuje się do ich naprawienia oraz wpływania na obszary objęte zakazem pływania.

7 Osobie niewiarygodnej, w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających sprzęt nie będzie wydany.

8 Uczestnicy niepełnoletni, poniżej 16 roku życia, mogą pływać tylko pod opieką dorosłych w jednym kajaku, a młodzież od 16 roku życia za pisemną zgodą prawnych opiekunów, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za nich i ich zachowanie oraz wyrządzone szkody.

9 Wypożyczający zobowiązuje się do sprawdzenia wypożyczanego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym, a także przekazywania dostrzeżonych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są wiosła i kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

10 Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być czysty i w stanie nadającym się do natychmiastowego wypożyczenia.

11 Po zakończeniu spływu kajakowego każdy uczestnik zobowiązany jest do czekania na odbiór sprzętu pływającego i wyposażenia przez Organizatora w miejscu określonym w umowie przed spływem.

12 Osoby, które kończą spływ kajakowy w innym miejscu niż ustalone z pozostałą grupą ponoszą dodatkowy koszt transportu zgodnie z taryfą 2 zł/km.

13 Za zniszczenie, zgubienie, kradzież sprzętu wypożyczający zobowiązuje się zwrócić jego wartość w wysokości 100 % rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania.

14 Szkody będą rozliczane według poniższego zestawienia:

wiosło: zgubienie, złamanie, pęknięcie, wygięcie - 250 zł/szt.
kamizelka asekuracyjna: zgubienie, zniszczenie - 80 zł/szt.
worek kajakowy: zgubienie, zniszczenie - 60 zł/szt.
nakładki neoprenowe na siedliska i oparcia fotela kajaka zgubienie, zniszczenie - 80 zł/szt.
wyłamanie siedzenia, lub oparcia fotela kajaka - 160 zł/szt.
korek spustowy do kajaka zgubienie - 20 zł/szt.
pokrywa luku bagażowego gumowa, neoprenowa, polietylenowa - 150 zł/szt.
podnóżki w kajaku: wyłamanie - 60 zł/para

15 W czasie spływu należy zachowywać się zgodnie z obowiązującą etykietą wodniacką. Etykieta wodniacka sprowadza się do kulturalnego zachowania załóg na wodzie i na biwaku oraz wobec wędkarzy i innych użytkowników szlaków wodnych, dbałości o sprzęt oraz przestrzegania ceremoniału wodniackiego.

16 Zabrania się przybijania kajakami w miejscach do tego nieprzeznaczonych (wały ochronne - przeciwpowodziowe, kamieniste i niebezpieczne brzegi), skakania z kajaków do wody, wchodzenia do kajaków znajdujących się na brzegu. Uderzania kajakiem w kajak (taranowanie), niszczenie brzegów, zaśmiecanie wody i otaczającej przyrody, a także zabrania się korzystania z otwartego ognia i palenia papierosów (1 niedopałek = 1m3 wody bez życia lub spalone trawy - po prostu niemodne) oraz spożywania alkoholu.

17 Osoby wypożyczające sprzęt powinny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie nie jest wliczone w cenę najmu kajaków (ok. 4 zł/dzień).

18 Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu pozostawionych rzeczy w samochodach, przez kajakarzy, którzy są przewożeni na spływ i po spływie oraz rzeczy pozostawione w kajakach, na przystaniach i postojach oraz za szkody wywołane żywiołami.

19 Wypożyczalnia sprzętu wodnego "AQVI" nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, śmierci, utraty zdrowia wobec osób wypożyczających nasz sprzęt

20 Wypożyczalnia Sprzętu Wodnego AQVI jest właścicielem sprzętu znajdującego się w wypożyczalni www.kajakowemeandry.pl

21 Wszystkie sprawy sporne w kolejności będą rozpatrywane polubownie. W przypadku braku porozumienia sprawy sporne będzie rozpatrywał sąd właściwy dla wypożyczalni.